REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Wschodnie Centrum Antykorozji”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy „Wschodnie Centrum Antykorozji” [nazywanego dalej: "Sklep"] pod adresem  www.sklep.wschodniecentrum.pl, jest Kamil Bochen prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen  z siedzibą w Lublinie przy al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin, NIP: 7132718169, REGON: 060780161 [nazywany dalej: „Sprzedawcą”]. Telefon oraz adres email przeznaczone do obsługi Sklepu internetowego dostępne są na stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”.

 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego - na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej: "Regulamin"] oraz przepisów obowiązującego prawa.

 3. Przedmiotem sprzedaży są w szczególności farby i rozpuszczalniki marki Jotun oraz urządzenia i akcesoria malarskie marki Graco, Wiwa oraz Wagner..

 4. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu oraz Oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności przez Klienta.

 5. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien faktycznie zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu, z treścią kart technicznych produktów, kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych produktów, będąc w pełni świadomym przysługujących mu praw oraz istniejących po jego stronie obowiązków.

 6. Informacje zamieszczone w specyfikacji produktu nie mogą być uznawane przez Klienta za ostateczne i wyczerpujące. W razie pytań i wątpliwości związanych z użyciem produktu oraz jego właściwościami, prosimy o kontakt (tel. 531 941 971 e – mail sklep@wschodniecentrum.pl).

 7. W przypadku nie zastosowania się przez Klienta do karty technicznej i karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych lub zastosowanie zakupionego produktu w innych celach niż jego przeznaczenie bądź też niezgodnie z zaleceniami producenta Klient świadomie naraża się na nieosiągnięcie efektu deklarowanego przez producenta, wystąpienie zdarzeń niepożądanych,  jak również negatywne rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.

 8. Warunki umowy sprzedaży zawieranej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 9. Umowa sprzedaży, zawierana  jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2016  i dotyczy umów sprzedaży zawieranych z Klientem po jego wejściu w życie.  

§ 2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamówienia składane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Klient może również złożyć zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email przeznaczony do obsługi Sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej Sklepu, bądź też telefonicznie na numery przeznaczone do obsługi Sklepu internetowego, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 2. Dokonywanie zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe całą dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się na warunkach i w terminach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 3. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy określone w przepisach obowiązującego prawa.

 4. W przypadku zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego, zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.  

 5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest zalogowanie się w Sklepie internetowym. Na stronie Sklepu zalogować się mogą jedynie te osoby, które uprzednio się w nim zarejestrowały.

 6. Aby złożyć zamówienie, należy kliknąć w symbol koszyka znajdującego się przy wybranym Produkcie, (polecenie „do Koszyka”). Podobnie należy postępować z kolejnymi Produktami, które Klient zamierza zamówić.

 7. Wszystkie zamówione Produkty, ich ceny jednostkowe oraz wartość całkowita wszystkich zamówionych Produktów uwidocznione są w zakładce Koszyk. W przypadku zmiany liczby zamawianych Produktów, system automatycznie aktualizuje całkowitą wartość zamówionych Produktów.

 8. Po wybraniu zamawianych  Produktów oraz określeniu ich liczby w zakładce „Koszyk”, oraz wyborze sposobu dostawy towaru i płatności, poprzez kliknięcie „Kupuję i płacę” Klient przechodzi do dalszego etapu składania Zamówienia, w którym należy potwierdzić szczegóły Zamówienia, tj.: imię i nazwisko zamawiającego Klienta, numer telefonu w celu umożliwienia Sprzedawcy kontaktu w razie wątpliwości związanych z zamówieniem, oraz udostępnienia go firmie kurierskiej w celu sprawnego dostarczenia Produktu; adres e-mail, niezbędny do przesłania Klientowi szczegółów zamówienia oraz potwierdzenia przez Klienta Zamówienia; kompletny i dokładny adres pocztowy na terenie Polski (adres dostawy), dane do wystawienia faktury VAT dla firmy (opcjonalnie).

 9. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN (złoty polski). Cena Produktu jest ceną brutto (zawiera podatek VAT). O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.  

 10. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 11. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 2 ust. 10 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 3. OBOWIĄZKI STRON UMOWY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy Sprzedaży do dostarczania Produktów bez wad oraz do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.

 2. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją zamówienia, a Klient ma prawo wówczas do rezygnacji z całości zamówienia, bądź do rezygnacji z Produktu, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

 3. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarcie umowy sprzedaży, tj.:

- paragonem fiskalnym lub

- fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia oraz kartę techniczną produktu.

4. W ramach zawartej umowy sprzedaży Klient zobowiązuje się do odbioru Produktu i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostarczenia Produktu.

5. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

a) uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego towaru o znacznej wartości;

b) własności towaru do momentu zapłaty całości ceny sprzedaży towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Szczegółowe warunki gwarancji określone zostały w umowie gwarancyjnej, której wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu

§ 4. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Bank BZWBK numer rachunku: 37 1090 2590 0000 0001 3244 2452

b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

c) płatność PayU

 1. Sprzedawca rozpocznie realizację Zamówienia dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty (uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy) lub  - w przypadku skorzystania przez Klienta z opcji „ za pobraniem” - po złożeniu zamówienia przez Klienta drogą elektroniczną.

 2. W przypadku braku płatności w terminie 7 dni od złożenia zamówienia jest ono anulowane.

 3. Termin dostarczenia przesyłki do Klienta to łączny czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostarczenia Produktu do Klienta zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

 4. Dostawy zamówień składanych w Sklepie dostarczone są tylko i wyłącznie do miejsc znajdujących się na terytorium Polski.

 5. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pomocą firmy kurierskiej Schenker . Klient może również odebrać Produkt osobiście w sklepie stacjonarnym przy al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin.

 6. Wysokość kosztów wysyłki zależy od ilości, wagi i gabarytu zamówionych towarów.

 7. Zaleca się, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zgłosił ten fakt kurierowi firmy Schenker oraz sporządził protokół szkód, a następnie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe ułatwi przebieg postępowania zmierzającego do usunięcia uszkodzenia oraz ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie przesyłki.

 8. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, sporządzić stosowny raport z kurierem, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 531 941 971. Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji

 9. Klient zobowiązany jest odebrać paczkę zawierającą Produkt zgodny z zamówieniem. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki awizowanej przez firmę kurierską i wróci ona do Sprzedawcy, Sprzedawca wówczas podejmie próbę kontaktu z Klientem. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych oznacza rezygnację Klienta z zamówienia.

 10. Ponowne wysłanie zamówienia nieodebranego przez Klienta jest możliwe jedynie pod warunkiem uiszczenia opłaty za powtórne przesłanie paczki, zgodnie z kosztami dostawy określonymi w ust. 7.§ 5. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad fizycznych i prawnych.

 3. W przypadku jednak stwierdzenia wad Produktu Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi oraz gwarancji, chyba że przepis prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Uprawnienia z tytułu rękojmi wyłącza się w umowach zawieranych z przedsiębiorcami.

 4. W przypadku wadliwości Produktu, Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:  Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen, al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin lub

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wschodniecentrum.pl.pl

c) osobiście:  w sklepie stacjonarnym – Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen, al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin.

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta będącego konsumentem, brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7. Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.

b) zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

c) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu nie może skończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym samym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

§ 6. GWARANCJA

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu lub przez Sprzedawcę, jeżeli przy aplikacji naszych produktów obecny był inspektor z odpowiednimi uprawnieniami z ramienia producenta . Reklamacje na wyroby kolorowane, będą rozpatrywane po przedstawieniu natrysku próbnego.

2. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonywania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.   

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 7 ust. 6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a) pisemnie na adres:  Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen, al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@wschodniecentrum.pl

c) osobiście w sklepie stacjonarnym: Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen z siedzibą w Lublinie przy al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, przygotowany zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 827) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wskazanego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe - formularz ten stanowi jedynie wzór.  

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient - konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, wykraczających ponad koszt najtańszego zwykłego sposoby dostawy.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen, Al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin lub osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego pod tym samym adresem.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi - konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  w której przedmiotem umowy jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym w szczególności umów sprzedaży produktów barwionych/kolorowanych występujących w ofercie Sklepu, przygotowanych na szczególne zamówienie Klienta.

c)  w której przedmiotem  umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych lub ze względu na utratę jego właściwości, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f)  w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawartość strony internetowej Sklepu Internetowego, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), a w odniesieniu do konsumentów również ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Regulamin niniejszy może ulec zmianie z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, wzrost kosztów obsługi płatności bądź dostawy towarów, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę funkcjonowania Sklepu, rozszerzenia i ulepszenia jego funkcjonalności. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie www.sklep.wschodniecentrum.pl w zakładce Regulamin.  

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu zgodnie z treścią odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów i prowadzi politykę przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tejże ustawy, a także Polityką prywatności dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.sklep.wschodniecentrum.pl

8. Kolory farb znajdujących się w ofercie Sklepu prezentowane są w oparciu o międzynarodowy system kolorów RAL (dostępny na stronie: http://www.ralcolor.com/). Ewentualne różnice w odcieniach farb wynikać mogą wyłącznie z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego posiadanego przez Klienta oraz jego indywidualnych ustawień, a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolor farby), nie mogą być podstawą reklamacji.

ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy (stanowiący zał. Nr 2 do ustawy o Prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-   Adresat: Wschodnie Centrum Antykorozji Kamil Bochen, al. Wincentego Witosa 3, 20-315 Lublin

-  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)  

-  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-  Adres konsumenta(-ów)

-  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-  Data (*) Niepotrzebne skreślić.

Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności

Informacje zamieszczone w specyfikacji produktu nie mogą być uznawane za ostateczne i wyczerpujące. W razie pytań, prosimy o kontakt. Nie zastosowanie się do karty technicznej i karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych lub zastosowanie produktu w innych celach niż jego przeznaczenie, jest jednoznaczne ze złamaniem warunków ogólnej sprzedaży / regulaminu sklepu. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za cokolwiek, co wyniknie z działania produktu, ani za jakąkolwiek stratę lub zniszczenie spowodowane użyciem naszego produktu.